Скупштина

Скупштина

Драган Павловић – предсједник

Војин Бера – потпредсједник

Радослав Анђелић – потпредсједник

****************

Скупштина је највиши орган управљања Савезом.Скупштину чине чланови које бирају чланице Савеза на мандатни период од 4 године. Председник Скупштине је Драган Павловић, из регије Стара Херцеговина, подпредсједници су Војин Бера, из санско-унске регије и Радослав Анђелић, из регије Херцеговина. Број чланова Скупштине Савеза је пропорционалан броју чланова чланица. Чланице Савеза – ловачка удружења до 300 чланова и друге чланице Савеза бирају по једног члана у Скупштину Савеза. Чланице које имају од 301 до 600 чланова бирају два члана; од 601 до 900 бирају 3 члана а чланице преко 900 бирају четири члана.Основицу за утрвђивање броја чланова Скупштине Савеза за сваку чланицу, чини број чланова чланице за које је уплаћен члански допринос за текућу годину.