Надзорни одбор

Надзорни одбор

Слободан Ђорем – предсједник

Миодраг Симеуновић – члан

Пане Гаврић – члан

******************

Надзорни одбор контролише прибављање и располагање средствима Савеза а има 3 члана а то Надзорни одбор је надзорни орган Савеза чији је првенствени задатак контрола досљедне примјене и проведбе донесених аката Скупштине и других органа Савеза, као и примјена одредаба Закона о ловству и других закона и прописа, посебно из области финансијско-материјалног пословања. Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина Савеза на изборној сједници из реда стручњака економске, правне, шумарске, ловне или друге сличне струке на приједлог регионалних савјета. На првој конститутивној сједници, коју сазива Предсједник Надзорног одбора у старом сазиву, Надзорни одбор бира свог предсједника. У Надзорни одбор не може бити именован члан Управног одбора или неког другог органа Савеза.