Комисија за ловно стрељаштво

Комисија за ловно стрељаштво ЛСРС уређује материјално и организацино одвијање ловно-стрељачких активности. Ловно-стрељачке активности су:
1) Подизање нивоа свјести и способности код ловаца o правилном и безбједном руковању ловачким оружјем.
2) Организовање стручних семинара и предавања о ловном стрељаштву.
3) Организовање ловно-стрељачких такмичења.

Управни одбор ЛСРС овлашћује Комисију за ловно стрељаштво да:
1) Цијени регуларност такмичења и верификује резултате постигнуте на њима.
2) Усваја или поништава постигнуте резултате на такмичењима, како појединачне тако и екипне.
3) Утврђује одговорност и изриче дисциплинске мјере такмичарима.
4) Додјељује дипломе, захвалнице и награде организаторима и такмичарима за постигнуте
резултате и допринос ловном стрељаштву.
5) Предлаже расподјелу средстава намјењених за развој ловног стрељаштва у Финансијском плану ЛСРС.

Главни задаци Комисије за ловно стрељаштво су:
1) Израда Годишњег календара такмичења и пропозиција за такмичења у појединим
дисциплинама.
2) Упознавање ловачке јавности са Годишњим календаром такмичења и пропозицијама
путем средстава информисања и ловачких гласила.
3) Евидентирање постигнутих резултата на такмичењима и вођење ранг-листи најуспјешнијих, те њихово објављивање у средствима информисања и ловачким гласилима.
4) Пружање свих видова помоћи ловачким удружењима у вези организовања ловног
стрељаштва у њиховим срединама, нарочито у вези техничко-организационих питања.
5) Оцјењивање регуларности одржаних такмичења по пропозицијама.
6) Праћење могућности за повећање дисциплина у ловном стрељаштву, као и увођење
новина у пропозицијама.

На сједници Управног одбора ЛСРС одржаној у Бијељини дана 02.09.2016. године изабрана је четворочлана Комисија за ловно стрељаштво. Чланови комисије су:

Цвјетко Бјеличић            – предсједник комисије

Младен Симић                 – члан

Никола Радовић              – члан

Марко Павловић             – члан

 

Комисију за ловно стрељаштво ЛСРС можете контактирати путем мејла: lovno.streljastvo@gmail.com